ประวัติความเป็นมา

วันที่เผยแพร่ : 18/10/2016 | เผยแพร่โดย : adminipc11

ประวัติศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

              พ.ศ.2525  เดิมใช้ชื่อศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใต้ จัดตั้งขึ้นเมื่อ มีนาคม 2525 โดยได้กำหนดให้ระยะ 2 ปีแรกปีงบประมาณ 2525 - 2526 ดำเนินการสำรวจเพื่อหาข้อมูลในการจัดตั้งศูนย์ฯ ภายใต้กาควบคุมดูแลของกองแผนงาน โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปประจำอยู่ที่ จ.สงขลา ในระยะแรกได้ขอใช้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคใต้ เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนปละท่า อ.เมือง จ.สงขลา

           พ.ศ.2527  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใต้ ได้ย้ายที่ทำการออกจาก ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคใต้มาเช่าอาคารสำนักงานเลขที่ 549 ถ.นครนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

           พ.ศ.2529  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใต้ ได้ย้ายที่ทำการใหม่อีกครั้งเป็นการเช่าอาคารสำนักงานเลขที่ 603 ถ.ไทรบุรี อ.เมือง จ.สงขลา เนื่องจากได้รับการจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น

           พ.ศ.2532  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใต้ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวร เป็นเงิน 36.146 ล้านบาท มาตั้งอยู่เลขที่ 165 ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีพื้นที่ 7 ไร่ 80.8 ตารางวา โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2533 โดยนายพิศาล คงสำราญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในสมัยนั้น

           พ.ศ.2535  เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2535 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใต้ ได้ย้ายที่ทำการอยูสำนักงานถาวรแห่งใหม่ 165 ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จนถึงปัจจุบัน และมีพิธีเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2537

           พ.ศ.2539  ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2539 เปลี่ยนชื่อศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใต้  เป็นศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จนถึงปัจจุบัน

            ในปัจจุบัน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ได้ตั้งอยู่เลขที่ 165  ถ.กาญจนวานิช  ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ