โครงการปี 2562

วันที่เผยแพร่ : 16/10/2018 | เผยแพร่โดย : adminipc11

1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยางพารา

2. Hand in Hand พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC)

4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน (พระราชดำริ)

5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน (บริหารจัดการและด้านต่างๆ)

6. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

7. หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)

8. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

9. เพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11. พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
Requirement ISO 9001_2015 (ENG-TH) (ข้อกำหนด 2015).pdf
KM ด้านระบบคุณภาพ ISO9001-2015.pdf
ข้อกำหนดระบบ GMP.pdf

ข้อกำหนดระบบ HACCP.pdf


ดาวน์โหลด

งานบริการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ